वेब सर्व्हे आणि डोनेशन्स!

ब-याचवेळा अशा ओनलाइन सर्व्हेच्या मेल येतात.. तुम्हालाही येतच असतील.. मात्र आज लिन्क्ड-इन ची मेल आली.. आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्यासाठी $२० मिळणार असे लिहिले होते.. मात्र ते कुपनच्या स्वरुपात किंवा चॅरिटेबल ला दान करता येणार होते.. म्हटले चला दानच करु.. आणि सर्व्हेला सुरुवात केली.. पण काय.. पोपट झाला ना राव.. पहिल्या प्रश्नावलीतच त्यातुन बाद ... कारण क्लायंटची रिक्वायरमेंट मी दिलेल्या उत्तराशी मेळ खात नव्हती!

मात्र तरीही - केलेल्या एफर्टससाठी €1 मिळाला आणि तो "अनिता बोर्ग" संस्थेला दान केला... चला... आज काहीतरी चांगले काम केल्याचा आनंद !अरे हां.. तुम्हाला जर अशी संधी मिळाली तर बघा ट्राय मारुन... कदाचित तुम्ही यापेक्षाही जास्त दान करु शकाल :-)

टिप्पण्या